Latest Tweets

My Red Calendar 1. 01/10/2009
 2. 01/02/2010
 3. 10/08/2010
 4. 09/12/2010
 5. 08/03/2011
 6. 31/05/2011
 7. 23/08/2011
 8. 08/11/2011
 9. 01/02/2012
 10. 24/04/2012
 11. 31/07/2012
 12. 11/10/2012
 13. 25/01/2013
 14. 19/05/2013
 15. 15/08/2013
 16. 12/11/2013. Không biết lần tiếp theo là bao giờ? Cái lich 3 tháng 1 lần có thể sẽ không còn tồn tai nữa, vì sắp đây nhiều thứ thay đổi quá. Có những chuyện chảng phải muốn là làm được. Nhưng hãy luôn cố gắng nhé. Thời gian mà, cứ trôi đi.
 17. 11/02/2014. Mình vẫn có thể tiếp tục được. Nghĩ lại 3 tháng trước mình viết gì thế kia không biết. Hẹn những lần sau nhé.
 18. 06/05/2014
 19. 31/07
 20. 23/10
 21. 15/01/2015
 22. 07/04
 23. 30/06
 24. 22/09
 25. 15/12
 26. 08/03/2016
 27. 31/05
 28. 23/08
 29. 15/11
 30. 07/02/2017 +7
 31. 02/05 +7
 32. 25/07 +7
 33. 17/10 +7
 34. 09/01/2018 +7
 35. 03/04/2018 +7 (l35)Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang:    
Đánh giá thông tin